Quản trị xúc tiến

Lời giới thiệu sách “Quản trị truyền thông marketing tích hợp”

LỜI NÓI ĐẦU SÁCH “QUẢN TRỊ TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP – IMC MANAGEMENT – LÝ THUYẾT VÀ TÌNH HUỐNG THỰC HÀNH ỨNG DỤNG CỦA CÁC CÔNG TY VIỆT NAM”, LƯU ĐAN THỌ, TÔN THẤT HOÀNG HẢI, CAO MINH NHỰT, NXB TÀI CHÍNH, NĂM 2016. Sau nhiều thập niên, các chuyên gia marketing đã hoàn thiện nghệ thuật marketing đại chúng : bán những sản …

Đặc điểm của truyền thông marketing tích hợp

(Trích từ chương Tổng quan của sách “Quản trị truyền thông marketing tích hợp – IMC Management – Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt, nhà xuất bản Tài Chính, năm 2016. Chúng tôi đăng tuần tự nhiều phần trong nhiều chương của quyển sách Quản trị truyền thông marketing tích …

Truyền thông marketing tích hợp IMC là gì ?

(Trích từ chương Tổng quan của sách “Quản trị truyền thông marketing tích hợp – IMC Management – Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt, nhà xuất bản Tài Chính, năm 2016. Chúng tôi đăng tuần tự nhiều phần trong nhiều chương của quyển sách Quản trị truyền thông marketing tích …