Mục lục chi tiết sách Marketing mối quan hệ

MỤC LỤC CHI TIẾT SÁCH MARKETING MỐI QUAN HỆ VÀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CỦA NHÓM TÁC GIẢ LƯU ĐAN THỌ, LƯỢNG VĂN QUỐC, NXB TÀI CHÍNH, NĂM 2016.

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ MARKETING MỐI QUAN HỆ 

……………………………………………………………………………………….. 1

Marketing giao dịch……………………………………………………….. 3

Marketing mối quan hệ. …………………………………………………. 3

Sự chuyển đổi từ marketing giao dịch sang marketing mối quan hệ            4

Marketing giao dịch (transaction-based marketing)……………… 4

Các nguyên lý nền tảng của maketing mối quan hệ…………… 15

Nhấn mạnh đến việc giữ chân khách hàng sinh lợi……………. 15

Nhấn mạnh đến thị trường đa kênh…………………………………. 16

Nhấn mạnh đến chức năng chéo giữa các phòng ban…………. 16

Marketing dựa trên nền tảng mối quan hệ………………………… 17

Xem khách hàng là tài sản giá trị nhất cần quản trị……………. 18

Tổ chức công ty theo quy trình………………………………………. 25

Sử dụng thông tin từ thụ động đến chủ động…………………….. 26

Ứng dụng IT để tối ưu hóa giá trị thông tin………………………. 27

Cân bằng việc đánh đổi giá trị………………………………………… 28

Phát triển marketing một đối một……………………………………. 28

Tầm quan trọng của việc giữ chân khách hàng…………………. 28

Các vấn đề nền tảng của marketing mối quan hệ ……………… 32

Giảm thiểu rủi ro………………………………………………………….. 33

Vai trò của khu vực tiếp xúc với khách hàng……………………. 33

Các loại chương trình truyền thông của marketing mối quan hệ – RM……………………… 34

Thấu hiểu khách hàng…………………………………………………… 35

Khi nào và làm thế nào để thực hiện chương trình ……………. 36

Giá trị dành cho khách hàng………………………………………….. 36

Mạng lưới hợp tác………………………………………………………… 42

Marketing mối quan hệ – Một mô hình marketing mới………………………………….. 44

Mô hình marketing mối quan hệ toàn diện mới…………………. 46

Các mối quan hệ …………………………………………………………. 49

Ẩn dụ mối quan hệ………………………………………………………. 50

Thiết lập mối quan hệ…………………………………………………… 50

Phân loại mối quan hệ………………………………………………….. 51

Mối quan hệ tổ chức/nhãn hiệu………………………………………. 51

Mô hình sáu thị trường………………………………………………….. 55

Thị trường khách hàng………………………………………………….. 57

Thị trường giới thiệu …………………………………………………….. 57

Thị trường bên trong (hay nội bộ)…………………………………… 58

Thị trường tuyển dụng…………………………………………………… 59

Thị trường người ảnh hưởng…………………………………………… 59

Thị trường nhà cung ứng……………………………………………….. 59

Mô hình sáu thị trường được điều chỉnh lại………………………. 66

Tương tác……………………………………………………………………. 69

Đối thoại…………………………………………………………………….. 69

Giá trị…………………………………………………………………………. 70

Khái niệm marketing mối quan hệ …………………………………. 71

Nhu cầu cần có một khuôn mẫu chiến lược marketing mối quan hệ……………….. 84

Tổng kết mục tiêu và nội dung chương 1……………………….. 87

Câu hỏi ôn tập và thảo luận…………………………………………. 88

Bài tập tình huống………………………………………………………. 91

CHƯƠNG 2 : QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC MARKETING MỐI QUAN HỆ       97

Chiến lược kinh doanh………………………………………………… 102

Vai trò của chiến lược kinh doanh………………………………… 104

Quy trình tạo ra giá trị…………………………………………………. 104

Chuỗi giá trị………………………………………………………………. 105

Năng lực cốt lõi………………………………………………………….. 108

Tầm nhìn kinh doanh………………………………………………….. 111

Tầm nhìn kinh doanh – la bàn định hướng……………………… 114

Lôi cuốn nhân viên…………………………………………………….. 120

Lôi cuốn khách hàng………………………………………………….. 121

Lôi cuốn các đối tác……………………………………………………. 121

Nền kinh tế số – Động lực của marketing ………………………. 124

Những chuyển đổi của marketing trong nền kinh tế số  …… 129

Chuyển từ sự mất cân bằng về thông tin sang dân chủ hóa thông tin……………………………………………………………………………….. 130

Chuyển từ việc vận hành hàng hóa cho một nhóm người sang vận hành hàng hóa cho mọi người 132

Chuyển từ cơ chế “vận hành rồi bán” sang cơ chế “cảm nhận và phản hồi”          132

Chuyển từ nền kinh tế địa phương sang nền kinh tế toàn cầu 133

Chuyển từ nền kinh tế lợi nhuận dần bị thu hẹp sang nền kinh tế có lợi nhuận ngày càng tăng      134

Chuyển từ việc sở hữu tài sản sang việc có quyền sử dụng tài sản……………………………………………………………………………….. 136

Chuyển từ quản trị công ty sang quản trị thị trường………….. 138

Chuyển từ thị trường cho số đông sang thị trường cho số ít.. 139

Chuyển từ mô hình vận hành “đúng thời điểm” (just-in-time) sang mô hình “thời gian thực” (real-time)   140

Các khả năng mới của người tiêu dùng và công ty…………… 141

Khả năng mới của người tiêu dùng………………………………… 141

Khả năng mới của công ty…………………………………………… 143

Định hướng marketing mối quan hệ toàn diện và giá trị khách hàng……………………………………………………………………………….. 145

Xây dựng chiến lược đổi mới thị trường…………………………. 146

Nắm bắt giá trị trong nền kinh tế số………………………………. 147

Thị trường do công ty định hướng…………………………………. 147

Thị trường do khách hàng định hướng…………………………… 148

Thị trường do đối tác định hướng………………………………….. 149

Thị trường do cộng đồng định hướng…………………………….. 151

Những thay đổi trong marketing mối quan hệ chiến lược….. 153

Tìm hiểu vùng nhận thức của khách hàng………………………. 158

Đánh giá vùng năng lực của công ty……………………………… 160

Nắm bắt vùng nguồn lực của đối tác……………………………… 163

Xác định cơ hội trên thị trường…………………………………….. 166

Kiến tạo lợi ích cho khách hàng……………………………………. 167

Tổ chức lại hệ thống kinh doanh dựa trên vùng năng lực của công ty         172

Mở rộng danh mục đối tác dựa trên vùng nguồn lực của đối tác 176

Tập trung vào chiến lược kinh doanh…………………………….. 181

Chiến lược khách hàng……………………………………………….. 182

Phát triển chiến lược marketing mối quan hệ …………………. 184

Chiến lược bán hàng lấy sản phẩm làm trọng tâm (Product-based selling)  186

Chiến lược quản trị dịch vụ và hỗ trợ…………………………….. 188

Marketing lấy khách hàng làm trọng tâm……………………….. 189

Marketing mối quan hệ cá nhân hóa ………………………………………………………… 191

Các hướng dịch chuyển chiến lược marketing mối quan hệ…………………………. 193

Tổng kết mục tiêu và nội dung chương 2……………………… 197

Câu hỏi ôn tập và thảo luận……………………………………….. 203

Bài tập tình huống…………………………………………………….. 208

CHƯƠNG 3 : QUY TRÌNH THẤU HIỂU VÀ XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ DÀI HẠN  213

Thấu hiểu mối quan hệ……………………………………………….. 216

Mối quan hệ là gì ?…………………………………………………….. 216

Thay đổi mối quan hệ…………………………………………………. 217

Niềm tin hay sự tin tưởng…………………………………………….. 220

Một số đặc điểm của niềm tin :…………………………………….. 221

Cam kết……………………………………………………………………. 221

Chất lượng mối quan hệ………………………………………………. 222

Các mức độ và công cụ của mối quan hệ khách hàng ……… 231

Bản chất thay đổi của mối quan hệ khách hàng ……………… 232

Lựa chọn khách hàng kỹ lưỡng ……………………………………. 232

Mối quan hệ sâu hơn và tương tác hơn …………………………. 233

Phát triển và xây dựng mối quan hệ khách hàng …………….. 235

Xây dựng mối quan hệ người bán  – người mua………………. 248

Marketing nội bộ………………………………………………………… 251

Hợp tác với các phòng ban khác trong công ty……………….. 253

Quản trị nguồn lực nội bộ……………………………………………. 256

Hợp tác với các công ty khác trong chuỗi giá trị……………… 264

Mối quan hệ người mua – người bán trong thị trường công ty B2B……………………………………………………………………………….. 266

Quan hệ hợp tác (partnership) ……………………………………… 272

Lựa chọn đối tác kinh doanh……………………………………….. 273

Các loại hình hợp tác………………………………………………….. 274

Quan hệ hợp tác bán (seller partnership) ……………………….. 274

Hợp tác theo chiều ngang (lateral partnership) là ……………. 275

Hợp tác nhãn hiệu và marketing cộng sinh…………………….. 275

Cải thiện mối quan hệ người mua – người bán trên thị trường công ty B2B 276

Chính sách bán hàng dành cho khách hàng lớn………………. 277

Quản trị dự trữ kho bởi người bán…………………………………. 278

Quản trị chuỗi cung ứng………………………………………………. 279

Liên minh chiến lược………………………………………………….. 280

Liên minh chiến lược (strategic alliance)………………………… 280

Mở rộng tổ hợp marketing và tích hợp các quy trình của nhiều phòng ban 283

Con người ………………………………………………………………… 292

Tuyển chọn đúng nhân viên………………………………………… 295

Làm thế nào để thu hút và tuyển dụng đúng nhân tài về dịch vụ    298

Định hướng công việc cho nhân viên dịch vụ…………………. 303

Tích hợp các quy trình của nhiều phòng ban………………….. 310

Quy trình thấu hiểu thị trường………………………………………. 315

Quy trình sáng tạo………………………………………………………. 316

Quy trình chuỗi cung ứng …………………………………………… 318

Logistics và quản trị chuỗi cung ứng……………………………… 320

Quy trình quản trị quan hệ khách hàng………………………….. 322

Tìm kiếm khách hàng mục tiêu…………………………………….. 325

Xác định thị trường mục tiêu. ………………………………………. 325

Thu hút khách hàng mục tiêu. ……………………………………… 326

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng mục tiêu…………………….. 329

Hình thành sự nối kết với khách hàng mục tiêu………………. 332

Tìm ra sự thật ngầm hiểu từ thông tin khách hàng……………. 334

Tổng kết mục tiêu và nội dung chương 3……………………… 337

Câu hỏi ôn tập và thảo luận……………………………………….. 339

Bài tập tình huống…………………………………………………….. 344

CHƯƠNG 4 : MARKETING MỐI QUAN HỆ TẠO RA GIÁ TRỊ VÀ SỰ TRẢI NGHIỆM CHO KHÁCH HÀNG……………………………………………………………………………………. 361   

Marketing mối quan hệ tạo ra giá trị cho khách hàng ………. 362

Giá trị từ các dịch vụ hỗ trợ…………………………………………. 363

Thông tin …………………………………………………………………. 365

Tư vấn …………………………………………………………………….. 366

Đặt hàng ………………………………………………………………….. 366

Nhà hàng và khách sạn ………………………………………………. 367

Bảo quản …………………………………………………………………. 368

Ngoại lệ …………………………………………………………………… 368

Ghi hóa đơn ……………………………………………………………… 369

Thanh toán ……………………………………………………………….. 370

Giá trị từ thiết kế sản phẩm/dịch vụ hấp dẫn ………………….. 371

Sản phẩm kỹ thuật số và sản phẩm thực thể…………………… 371

Sản phẩm vô hình và hữu hình…………………………………….. 372

Sản phẩm với tính năng đặc biệt và thông minh………………. 373

Vật chứa và nội dung………………………………………………….. 373

Thiết kế sản phẩm và dịch vụ………………………………………. 374

Phát triển sơ đồ lựa chọn……………………………………………… 374

Đánh giá chuỗi tiêu dùng của khách hàng………………………. 375

Tìm hiểu trải nghiệm nhận thức người tiêu dùng……………… 378

Phát triển sản phẩm theo bối cảnh………………………………… 378

Trọn gói so với chuyên biệt. ……………………………………….. 381

Vận hành linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng……………. 382

Vận hành theo thiết kế của khách hàng…………………………. 385

Vận hành với sự cộng tác của khách hàng……………………… 386

Xây dựng quan điểm giá trị phù hợp……………………………… 387

Sự thỏa mãn, lòng trung thành, kết quả kinh doanh ở trang 391…. 390

Giành lấy giá trị khách hàng………………………………………… 390

Tạo ra và duy trì lòng trung thành của khách hàng………….. 390

Nuôi dưỡng thị phần khách hàng………………………………….. 390

Sự thỏa mãn, lòng trung thành, kết quả kinh doanh…………. 391

Sự thỏa mãn của khách hàng……………………………………….. 392

Lòng trung thành của khách hàng…………………………………. 394

Kết quả kinh doanh……………………………………………………. 397

Tại sao công ty mong muốn xây dựng mối quan hệ với khách hàng ?         399

Giảm chi phí marketing……………………………………………….. 401

Thấu hiểu khách hàng tốt hơn………………………………………. 402

Cách thức giữ chân khách hàng……………………………………. 405

Giành lại khách hàng đã mất………………………………………… 408

Marketing mối quan hệ tạo ra sự trải nghiệm cho khách hàng 409

Trải nghiệm khách hàng : Câu chuyện không của riêng ai… 410

Từ sự hài lòng đến trải nghiệm khách hàng ……………………. 411

Trải nghiệm khách hàng là gì ?…………………………………….. 412

Điều gì định hình trải nghiệm của khách hàng ?……………… 417

Nhãn hiệu tạo ra sự trải nghiệm cho khách hàng……………… 418

Các yếu tố định hình trải nghiệm khách hàng…………………. 420

Làm thế nào để cải thiện trải nghiệm của khách hàng ?……. 421

Tổng kết mục tiêu và nội dung chương 4……………………… 422

Câu hỏi ôn tập và thảo luận……………………………………….. 422

Bài tập tình huống…………………………………………………….. 424

CHƯƠNG 5 : QUY TRÌNH TỪ MARKETING MỤC TIÊU ĐẾN MARKETING MỐI QUAN HỆ MỘT ĐỐI MỘT……………………………………………………………………………. 429

Từ sản phẩm đến khách hàng : Từ marketing đại chúng đến marketing mối quan hệ một đối một  431

Marketing mục tiêu…………………………………………………….. 433

Marketing mối quan hệ và hình thức one-to-one (một đối một) 437

Quản trị chiến dịch marketing mối quan hệ …………………… 442

Marketing mối quan hệ tạo ra cơ hội bán chéo (cross-selling) và chào bán các mặt hàng giá trị cao hơn (up-selling)……………………………………………………………………………………. 447

Marketing mối quan hệ thực hiện cá nhân hóa………………… 448

Marketing theo sự kiện………………………………………………… 451

Tổng kết mục tiêu và nội dung chương 5……………………… 454

Câu hỏi ôn tập và thảo luận……………………………………….. 455

Bài tập tình huống…………………………………………………….. 457

CHƯƠNG 6 : QUY TRÌNH MARKETING MỐI QUAN HỆ TÍCH HỢP ĐA KÊNH       463

Marketing trực tiếp……………………………………………………… 464

Lợi ích của marketing trực tiếp……………………………………… 465

Thư trực tiếp……………………………………………………………… 467

Mục tiêu……………………………………………………………………. 470

Marketing qua catalogue……………………………………………… 472

Marketing qua điện thoại…………………………………………….. 474

Marketing có hồi đáp………………………………………………….. 476

Marketing qua ki-ốt…………………………………………………….. 478

Các phương tiện truyền thông khác cho marketing phản hồi trực tiếp         479

Marketing tương tác……………………………………………………. 479

Những ưu điểm của marketing tương tác………………………… 480

Các tùy chọn truyền thông marketing tương tác………………. 481

Trang web. ……………………………………………………………….. 481

Quảng cáo tìm kiếm. ………………………………………………….. 482

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ………………………………………. 483

Quảng cáo hiển thị. ……………………………………………………. 483

Thư điện tử. ……………………………………………………………… 485

Marketing di động. …………………………………………………….. 485

Marketing truyền miệng………………………………………………. 488

Marketing dư luận và lan truyền…………………………………… 494

Truyền thông xã hội……………………………………………………. 496

Cộng đồng và diễn đàn trực tuyến. ………………………………. 498

Blog. ……………………………………………………………………….. 499

Mạng xã hội………………………………………………………………. 500

Marketing truyền thông xã hội.…………………………………….. 501

Ứng dụng marketing truyền thông xã hội trong bán lẻ điện tử 504

Tổng kết mục tiêu và nội dung chương 6……………………… 508

Câu hỏi ôn tập và thảo luận……………………………………….. 508

Bài tập tình huống…………………………………………………….. 509

 DANH MỤC BẢNG MINH HỌA SỐ LIỆU

Bảng 1.1   : So sánh marketing giao dịch và marketing mối quan hệ.30

Bảng 1.2   : Các động lực để nắm bắt nguồn giá trị định hình marketing mối quan hệ.        38

Bảng 1.3   : ……………….. Ba giai đoạn của mô hình mới về RM……………….. 47

Bảng 2.1   : …………………… Bảng so sánh tầm nhìn và sứ mệnh……………… 112

Bảng 2.2   : Những giả định được thay đổi theo suy nghĩ marketing mối quan hệ chiến lược.         155

Bảng 2.3   : Tiểu vùng nhận thức và các nhân tố nhu cầu của khách hàng.. 159

Bảng 3.1   : Mẫu 14 nhóm vi mô trích từ danh sách 76 nhóm vi mô.238

Bảng 3.2   : Bộ sưu tập tuyên ngôn tầm quan trọng của khách hàng.259

Bảng 3.3   : ……………… Sự đánh đổi giữa mâu thuẫn và hợp tác……………… 271

Bảng 3.4   : ……………… Quy trình quản trị quan hệ khách hàng……………… 324

Bảng 4.1   : ……………………. Hành trình từ nghi ngờ đến ủng hộ……………… 403

 DANH MỤC HỘP MINH HỌA NỘI DUNG

Hộp 1.1 :  Khách hàng là tài sản giá trị nhất cần được quản trị……………….. 19

Hộp 3.1 : Bán hàng xây dựng mối quan hệ là việc xây dựng tình bạn…….. 227

Hộp 4.1 :  Trải nghiệm khách hàng : Bài học từ Dysney……………… 413

Hộp 6.1 :  Marketing truyền miệng với chiến dịch của Sony……………… 491

DANH MỤC HÌNH ẢNH MINH HỌA

Hình 1.1   : Các bậc thang mối quan hệ…………………………….. 8

Hình 1.2   : Mô  hình marketing mối  quan hệ trong sáu thị trường chủ yếu.. 10

Hình 1.3   : Marketing giao dịch và marketing mối quan hệ… 12

Hình 1.4   : Sự chuyển đổi từ marketing giao dịch sang marketing mối quan hệ 14

Hình 1.5   : Marketing giao dịch là một chức năng riêng lẻ trong cấu trúc tổ chức “mệnh lệnh và kiểm soát.         25

Hình 1.6   : Các phạm vi thị trường…………………………………. 56

Hình 1.7   : Bốn người tham gia trong môi trường marketing. 60

Hình 1.8   : Sáu người tham gia khác trong môi trường vĩ mô của công ty….. 61

Hình 1.9   : Các trao đổi mối quan hệ trong marketing mối quan hệ – RM……………….. 62

Hình 1.10   : ………………… Công ty trung tâm và đối tác của nó……………….. 63

Hình 1.11   : Vòng đời dựa trên lòng trung thành phát triển của Reichheld… 65

Hình 1.12   : Mô hình sáu thị trường điều chỉnh lại……………. 66

Hình 1.13   : Phạm vi marketing mối quan hệ : các trường phái lựa chọn…… 73

Hình 1.14   : RM được xem như là hoạt động chức năng chéo của nhiều phòng ban.         84

Hình 1.15 : Marketing mối quan hệ, quản trị quan hệ khách hàng và quản trị khách hàng ………………………………………………………………… 85

Hình 1.16   : Khuôn mẫu chiến lược cho marketing mối quan hệ và quản trị quan hệ khách hàng – CRM… 86

Hình 2.1   : Khuôn mẫu chiến lược cho marketing mối quan hệ và quản trị quan hệ khách hàng…… 98

Hình 2.2   : Vùng nhận thức của khách hàng………………….. 153

Hình 2.3   : Ma trận chiến lược marketing mối quan hệ…….. 185

Hình 2.4   : Các hướng dịch chuyển chiến lược RM…………. 194

Hình 3.1   : Sự chuyển đổi từ marketing giao dịch sang marketing mối quan hệ….. 215

Hình 3.2   : mô hình mối quan hệ 5 bước……………………….. 219

Hình 3.3   : Các mức độ tương tác trong mối quan hệ : hành động, tình tiết và chuỗi.         224

Hình 3.4   : Các vấn đề chính trong quan hệ giữa người bán – người mua trong thị trường B2B.     267

Hình 3.5   : Tổ hợp marketing mở rộng………………………….. 293

Hình 3.6   : Tích hợp các quy trình giao thoa với các chức năng truyền thống. 315

Hình 3.7   : Chuỗi cung ứng…………………………………………. 319

Hình 3.8   : Chuỗi cung ứng của một công ty vận hành…….. 321

Hình 3.9   : Phân tích khả năng sinh lời của khách hàng…… 327

Hình 4.1   : Tổng các giá trị cung ứng cho khách hàng……… 363

Hình 4.2   : Mô hình các dịch vụ hỗ trợ của Lovelock……… 364

Hình 4.3   : Chuỗi lợi nhuận – Sự hài lòng……………………… 392

Hình 4.4   : Mô hình hai khía cạnh lòng trung thành của khách hàng………. 396

Hình 4.5   : Thị phần chi tiêu của khách hàng…………………. 399

Hình 4.6   : Hiệu quả của việc giữ chân khách hàng………… 400

Hình 4.7   : Tỷ lệ giữ chân khách hàng và thời gian giữ chân trung bình…… 401

Hình 4.8   : Các bậc thang lòng trung thành của khách hàng. 404

Hình 5.1   : Chọn lọc các chiến dịch marketing……………….. 436

Hình 5.2   : Sự tiến hóa từ marketing giao dịch đến marketing mối quan hệ một đối một.   441

Hình 6.1   : Các hình thức của marketing trực tiếp…………… 465

Lưu ý là, kiến thức marketing mối quan hệ liên hệ mật thiết với quản trị dịch vụ, marketing trải nghiệm, quản trị marketing, thương mại điện tử, quản trị vận hành, quản trị chăm sóc khách hàng và đặc biệt là marketing dịch vụ, quản trị quan hệ khách hàng, quản trị dịch vụ và quản trị marketing dịch vụ như hình với bóng không thể tách rời. Do đó, để có thể lĩnh hội tốt kiến thức marketing mối quan hệ trong quyển sách này, người đọc cần có kiến thức tối thiểu về marketing dịch vụ, quản trị dịch vụ, quản trị quan hệ khách hàng và quản trị marketing dịch vụ.

Trích từ chương 1, sách “Marketing mối quan hệ và quản trị quan hệ khách hàng – Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam” của nhóm tác giả Lưu Đan Thọ, Lượng Văn Quốc, NXB Tài Chính, năm 2016.

TB : Trang web này hầu như ngày nào cũng có bài viết mới giàu tính học thuật được post lên để phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu. Chúng tôi tranh thủ thời gian tối đa. Và để tăng tốc độ truy cập vào trang web nên chúng tôi phải bỏ đi khá nhiều hình ảnh minh họa khá đẹp và ấn tượng trong sách gốc. Để theo dõi hấp dẫn và sinh động hơn, các bạn hãy tìm đọc từ sách gốc.

Hướng dẫn cách tìm các chủ đề hay nội dung của các môn học : 

Lưu ý là, để tìm chủ đề hay nội dung các bài viết các bạn hãy vào trang web : Lưu Đan Thọ – Tri thức là không giới hạn (hay kinhtetuanminh.vn) sau đó bạn tìm mục lục chi tiết sách marketing mối quan hệ hay đề cương chi tiết môn học marketing mối quan hệ; bạn tìm mục lục chi tiết sách marketing dịch vụ hiện đại hay đề cương chi tiết môn học marketing dịch vụ hiện đại; bạn tìm mục lục chi tiết sách marketing quản trị dịch vụ hay đề cương chi tiết môn học quản trị dịch vụ,… Rồi bạn tìm các mục trong đề cương chi tiết  hay mục lục chi tiết của các môn học thì sẽ tìm được nội dung mà bạn muốn tìm.

Đây là các nội dung học thuật nên chúng tôi bắt buộc phải đặt tên các đề mục hay chủ đề trong sách theo chuẩn mực (nghĩa là các thuật ngữ có tên gọi khá hàn lâm) theo cách dùng của các sách giáo khoa trên thế giới. Vì thế, khi vào trang web Lưu Đan Thọ – Tri thức là không giới hạn hay trước khi gõ từ khóa tìm kiếm trong Google, bạn hãy tìm đề cương chi tiết trong các quyển  sách của chúng tôi thì mới tìm được. Các bạn đọc, đặc biệt là các bạn sinh viên mới lần đầu tiếp xúc với môn học đừng quên chỉ dẫn quan trọng này. Vì đó là cách thức tốt nhất và hệ thống nhất để các bạn tìm kiếm.

Cảm ơn đất nước này là lòng mẹ đã cưu mang chúng tôi nên chúng tôi lập ra trang web này là để đăng tải nhiều bài viết học thuật phục vụ hoàn toàn miễn phí cho việc nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên. Nếu sau khi đọc xong thấy bổ ích, các bạn hãy đặt đường dẫn (link) đến hai website : nhà sách trên mạng Kinh Tế Tuấn Minh và tài liệu sách Kinh Tế Tuấn Minh : Lưu Đan Thọ – Tri thức là không giới hạn để nhiều người được biết và cùng nhau xây dựng một xã hội học tập.

Chân thành cảm ơn bạn đọc đã quan tâm và giới thiệu cho nhiều người cùng tìm đọc để phổ biến kiến thức và tìm kiếm trong biển rộng bao la của tri thức.

Tham khảo mục lục chi tiết hay đề cương chi tiết một số môn học marketing và quản trị dưới đây.

Đề cương chi tiết môn “Quản trị truyền thông marketing tích hợp – Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt, NXB Tài Chính, năm 2016.

Mục lục chi tiết sách marketing căn bản từ sách “Marketing hiện đại – Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, NXB Tài Chính, năm 2016.

Đề cương chi tiết môn marketing dịch vụ từ sách “Marketing dịch vụ hiện đại – Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt, NXB Tài Chính, năm 2016.